快捷搜索:

潭潭大度如卧虎,边头耕桑长儿女

潭潭大年夜度如卧虎,边头耕桑长儿女

出自宋朝黄庭坚的《送范德孺知庆州
原文赏析:
乃翁知国如知兵,塞垣草木识威名。
对头开户玩处女,掩耳不及惊雷霆。
生平端有活国计,百不一试薶九京。
阿兄两持庆州节,十年骐驎地上行。
潭潭大年夜度如卧虎,边头耕桑长儿女
折冲千里虽有余,论道经邦政要渠。
妙年出补父兄处,公自才力适时须。
东风旍旗拥万夫,幕下诸将思草枯。
智名勇功不入眼,可用折箠笞羌胡。
拼音解读
nǎi wēng zhī guó rú zhī bīng ,sāi yuán cǎo mù shí wēi míng 。
dí rén kāi hù wán chù nǚ ,yǎn ěr bú jí jīng léi tíng 。
píng shēng duān yǒu huó guó jì ,bǎi bú yī shì wō jiǔ jīng 。
ā xiōng liǎng chí qìng zhōu jiē ,shí nián qí lín dì shàng háng 。
tán tán dà dù rú wò hǔ ,biān tóu gēng sāng zhǎng ér nǚ
shé chōng qiān lǐ suī yǒu yú ,lùn dào jīng bāng zhèng yào qú 。
miào nián chū bǔ fù xiōng chù ,gōng zì cái lì yīng shí xū 。
chūn fēng jīng qí yōng wàn fū ,mù xià zhū jiāng sī cǎo kū 。
zhì míng yǒng gōng bú rù yǎn ,kě yòng shé chuí chī qiāng hú 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: