快捷搜索:

更深黄月落,夜久靥星稀

更深黄月落,夜久靥星稀

出自唐朝任希古的《和长孙秘监七夕
原文赏析:
二秋叶神媛,七夕望仙妃。
影照河阳妓,色丽平津闱。
鹊桥波里出,龙车霄外飞。
露泫低珠佩,云移荐锦衣。
更深黄月落,夜久靥星稀
空接灵台下,方恧辨支机。
拼音解读
èr qiū yè shén yuán ,qī xī wàng xiān fēi 。
yǐng zhào hé yáng jì ,sè lì píng jīn wéi 。
què qiáo bō lǐ chū ,lóng chē xiāo wài fēi 。
lù xuàn dī zhū pèi ,yún yí jiàn jǐn yī 。
gèng shēn huáng yuè luò ,yè jiǔ yè xīng xī
kōng jiē líng tái xià ,fāng nǜ biàn zhī jī 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: