快捷搜索:

老母与子别,呼天野草间。

老母与子别,呼天野草间。

出自唐朝李白的《豫章行
原文赏析:
胡风吹代马,北拥鲁阳关。
吴兵照海雪,西讨何时还。
半渡上辽津,黄云惨无颜。
老母与子别,呼天野草间。
白马绕旗子,悲鸣相追攀。
白杨秋月苦,早落豫章山。
本为休明人,斩虏素不闲。
岂惜战争逝世,为君扫凶顽。
精感石没羽,岂云惮险艰。
楼船若鲸飞,波荡落星湾。
此曲弗成奏,三军鬓成斑。
拼音解读
hú fēng chuī dài mǎ ,běi yōng lǔ yáng guān 。
wú bīng zhào hǎi xuě ,xī tǎo hé shí hái 。
bàn dù shàng liáo jīn ,huáng yún cǎn wú yán 。
lǎo mǔ yǔ zǐ bié ,hū tiān yě cǎo jiān 。
bái mǎ rào jīng qí ,bēi míng xiàng zhuī pān 。
bái yáng qiū yuè kǔ ,zǎo luò yù zhāng shān 。
běn wéi xiū míng rén ,zhǎn lǔ sù bú xián 。
qǐ xī zhàn dòu sǐ ,wéi jūn sǎo xiōng wán 。
jīng gǎn shí méi yǔ ,qǐ yún dàn xiǎn jiān 。
lóu chuán ruò jīng fēi ,bō dàng luò xīng wān 。
cǐ qǔ bú kě zòu ,sān jūn bìn chéng bān 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: